Trạm xử lý nước sạch Q = 100 m3/ ngày đêm

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Q = 100 m3/ ngày đêm

Dự án:  Khách sạn Trà Cổ Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đông Bắc – Quảng Ninh

Địa điểm: Trà Cổ, Quảng Ninh

Một số hình ảnh thực hiện dự án: