logo
Vietnamese   English
Array
Chuyển giao công nghệ

Dao tao chuyen giao CN

 

- Xử lý nước cấp, nước thải, xử lý ô nhiễm môi trường, quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước, năng lượng mới, quản lý môi trường, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường.

Đào tạo - tập huấn, chuyển giao công nghệ.

VESACO.VN