logo
Vietnamese   English
Array
Tư vấn thiết kế

Tu van thiet ke

 

- Tư vấn, thiết kế và tổng dự toán các công trình cấp thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường, lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu, tư vấn lập và thẩm tra hồ sơ báo cáo dự án đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ thiết kế các công trình cấp thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường và các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng khác.

-  Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, điều tra, đánh giá phụC vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát triển khoa học - công nghệ; quy hoạch môi trường và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, công nghiệp và nông thôn.

VESACO.VN