logo
Vietnamese   English
Array
TXLNT cho nhà máy Toyotabo, Hải Phòng

Công trình: Tư vấn thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy Toyotabo Hải Phòng

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

TXLNTtoyotahaiphong