logo
Vietnamese   English
Array

Bơm nước thoát/ nước thải

Bơm cho nhiều ứng dụng

Bơm 53 - Seri gang
Bơm 53 - Seri gang

Bơm nước thải hoặc bơm thoát nước công suất nhỏ

Chi tiết:...Kiểu 137
Kiểu 137

Bơm nước thoát hoặc nước thải

Chi tiết:...Kiểu 140 - Seri gang
Kiểu 140 - Seri gang

Bơm nước thải hoặc bơm thoát nước

Chi tiết:...Kiểu 152 & 153
Kiểu 152 & 153

Dùng cho bể phốt, ống áp lực thấp và hệ thống STEP nâng cao

Chi tiết:...Kiểu 161, 162, 163, 165
Kiểu 161, 162, 163, 165

Bơm nước thải hoặc bơm thoát nước

Chi tiết:...Kiểu 185, 189
Kiểu 185, 189

Bơm nước thoát hoặc nước thải

Chi tiết:...Kiểu 49, 70
Kiểu 49, 70

Bơm thoát nước hoặc bơm nước thải

Chi tiết:...Kiểu 72
Kiểu 72

Bơm thoát nước hoặc bơm nước thải

Chi tiết:...Kiểu 86
Kiểu 86

Bơm nước thoát hoặc nước thải

Chi tiết:...Kiểu 88
Kiểu 88

Bơm nước thoát hoặc nước thải

Chi tiết:...Kiểu 98
Kiểu 98

Bơm nước thải hoặc bơm thoát nước

Chi tiết:...