Giải thưởng – Chứng chỉ

 

 

Bằng độc quyền sáng chế

Hệ thống và quy trình xử lý nước thải tại chỗ kỵ khí kết hợp hiếu khí

 

Giấy chứng nhận Ủy quyền Đại lý

Giấy chứng nhận Đào tạo