Tổng hợp văn bản pháp luật về môi trường

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Số ký hiệu 53/2020/NĐ-CP Ngày ban hành ...

11Th11

Xem chi tiết

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Số ký hiệu 08/2022/NĐ-CP Ngày ban ...

08Th11

Xem chi tiết

Những điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 trong lĩnh vực Xử lý nước thải

Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Xin vui ...

07Th11

Xem chi tiết

Luật Bảo vệ Môi trường 2020

Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ...

07Th11

Xem chi tiết