Xử lý nước thải rỉ rác

Đặc trưng nước thải

  • Thành phần, lưu lượng nước rỉ rác thay đổi, phụ thuộc vào: thành phần rác, tuổi bãi rác, chế độ vận hành của bãi rác, chiều sâu chôn rác, thời tiết, điều kiện thủy văn khu vực.
  • Chứa hầu hết các thành phân ô nhiễm với nồng độ cao (vượt quy chuẩn hàng trăm lần), gây độc cho môi trường và con người đặc biệt là BOD, COD, N-NHrất cao. Các muối vô cơ (Cl, SO42-, CO32-) cao, có nhiều kim loại, chất độc hại (Zn, Ni, Cr, Cu, Pb, Hg)

Thành phần, tính chất nước thải rỉ rác

Tính chất nước thải rỉ rác - xử lý nước thải rỉ rác

Thành phần tính chất nước thải rỉ rác